Chu-Liu-Edmondsův algoritmus (Chu-Liu-Edmond's algorithm), byl nezávisle objeven v roce 1965 (Chu a Liu), 1967 (Edmonds) a 1971 (Bock). Tento algoritmus slouží k nalezení minimální (maximální) kostry orientovaného grafu, což je výrazně složitější problém, než je hledání kostry neorientovaného grafu, pro které existuje řada jednoduchých a efektivních algoritmů - například Borůvkův, Jarník-Primův nebo Kruskalův algoritmus.

Princip

Chu-Liu-Edmondsův se dá rozdělit na dvě fáze. V té první dochází k eliminaci prokazatelně přebytečných hran a postupné kontrakci cyklů do pseudouzlů reprezentujících cykly a přehodnocení hran vedoucích do těchto pseudouzlů. V druhé fázi jsou cykly postupně zpětně rozevírány a jsou vybrány pouze hrany, které patří do minimální kostry.

Tarjanova implementace

Tento článek se dále bude zabývat pouze Tarjanovou implementací Edmondsova algoritmu (pro minimální kostru) se zahrnutými Cameriniho připomínkami. Původní verze algoritmu uveřejněná v roce 1977 Robertem Tarjanem obsahovala chybu, díky které nezaručoval optimalitu nalezené kostry. Tyto nedostatky byly opraveny v roce 1979 úpravou druhé fáze Tarjanova algoritmu.

Datové struktury

Tarjanova implementace využívá několika datových struktur, jejichž účel zde bude pro přehlednost popsán.

 • roots - Obsahuje komponenty, do kterých dosud nevede žádná hrana.
 • queues[i] - Obsahuje prioritní fronty hran vedoucích do komponenty i.
 • enter[i] - Pro každou komponentu i obsahuje hranu, která do ní aktuálně vede.
 • h - Obsahuje hrany, které mohou být v kostře (přecházejí do druhé fáze).
 • rset - Obsahuje kořenové komponenty výsledného lesa.
 • s - Obsahuje reprezentanty silných komponent (všechny uzly z dané silné komponenty mají společného reprezentanta).
 • w - Obsahuje reprezentanty slabých komponent (všechny uzly z dané slabé komponenty mají společného reprezentanta).
 • min - Označuje uzly, které mohou být kořeny výsledného minimálního lesa (tzn. min[rset[i]] je kořenem v minimálním lese).
 • fRoots - Kořeny lesa F (Cameriniho připomínky). V lese F je uzlem každá hrana z h. Pokud hrana v vede do kontrahovaného cyklu c, pak jsou všechny hrany z c potomky hrany v v lese F.
 • lambda[i] - Listy lesa F (tj. hrany, které nevedou do žádného cyklu). Platí, že lambda[i] obsahuje hranu v(k, i).
 • cycles[i] - Obsahuje hrany cyklu silné komponenty reprezentované uzlem i

Disjoint sety s a w mají tu vlastnost, že slučují vždy do prvního reprezentanta. Prioritní fronty queues řadí hrany dle jejich váhy vzestupně. Pokud ve frontě již není žádná hrana, tak vrátí dummy hranu.

První fáze algoritmu

Na začátku jsou všechny uzly v roots, protože do nich nevede ještě žádná hrana. Prvním krokem algoritmu je smyčka - dokud roots obsahuje uzly, tak algoritmus vybere náhodně jeden uzel k z roots a vybere pro něj z odpovídající fronty nejkratší hranu v(i, k). Pokud je tato hrana dummy, pak je daný uzel zřejmě root komponentou optimálního lesa, protože do něj nevedou žádné hrany.

Pokud tato hrana není dummy, tak mohou nastat následující situace. Buď jsou oba uzly ve stejné silné komponentě a byla tedy nalezena hrana v rámci silné komponenty - je třeba proto k vrátit do roots a pokračovat smyčkou v prvním kroku. Nebo se tak nestalo, a v tom případě musí algoritmus tuto hranu zpracovat.

Pokud jsou uzly i a k v různých slabých komponentách, pak dojde ke spojení těchto slabých komponent algoritmus se vrací na výběr uzlu z roots. Pokud jsou ve stejné slabé komponentě, tak vznikla silná komponenta (cyklus), protože k bylo v roots (neobsahovalo žádnou vstupní hranu).

V rámci nově vzniklé komponenty, reprezentované uzlem k, je zapotřebí učinit následující úkony. Nejprve je zapotřebí snížit všem vstupním hranám uzlů un daného cyklu prioritu o currWeight - maxWeight, kde currWeight je váha hrany, která vstupuje do uzlu un v rámci cyklu a maxWeight je váha maximální hrany cyklu. Tímto se docílí penalizace hran, které by v případě svého ponechání v kostře poškodily optimalitu. Po přehodnocení těchto hran je třeba sloučit haldy hran všech uzlů v cyklu do haldy uzlu k. Protože k nyní vystupuje v roli pseudouzlu, do nějž zatím nevstupují žádné hrany, tak se k přidá do roots. Algoritmus se opět vrací na výběr uzlu z roots.

Druhá fáze algoritmu

Nyní již seznam h obsahuje pouze hrany, které mohou být v kostře. V originální Tarjanově implementaci se provedl průchod do hloubky z jednotlivých kořenů minimálního lesa, avšak tento postup nefunguje, protože druhé z Tarjanových lemmat bylo vyvráceno (o jednoznačnosti cesty mezi vrcholem a uzlem komponenty). Z tohoto důvodu je zapotřebí ziskat minimální les jiným způsobem.

Camerini ve svém článku navrhuje následující postup.

Nechť R je množina kořenových uzlů minimálního lesa, čili platí R = min[rset(i)]. Nechť B je prázná množina hran minimálního lesa. Pak opakujme následující algoritmus, dokud množina R a množina kořenových uzlů lesa F (fRoots) nejsou prázdné.

 • Pokud je množina R neprázdná, pak odstraň jeden z jejích prvků (v). V opačném případě odstraň jeden z vrcholů lesa F a přidej jej do množiny B.
 • Identifikuj cestu mezi listem (u, v) = \\lambda[v] a příslušným kořenem lesa F.
 • Odstraň z lesa F všechny uzly (a hrany z nich vedoucí) na cestě identifikované v předchozím kroku. Tato operace mění obsah množiny fRoots.

Časová složitost

Tarjanova implementace má časovou složitost v nejhorším případě O(m \\cdot \\log{n}) a v průměrném O(n \\cdot (\\log n)^{2} + m) za předpokladu, že dílčí operace mají následující složitost.

Prioritní fronta se inicializuje alespoň v čase O(n), operace min - O(m), spojení dvou front - O(n), operace add - O(n). Čili celkem všechny operace proritních front zaberou celkem O(m\\cdot \\log {n}) jednotek času.

Požadované složitosti operací disjoint-setů jsou: find - O(m), union - O(n).

Modifikace algoritmu

Modifikace pro husté grafy

Zatímco v řídkých grafech tento algoritmus funguje se složitostí O(m \\cdot \\log{n}), tak pro husté grafy lze dosáhnout složitosti O(n^{2}). Modifikace spočívá v nahrazení prioritních front běžnými seznamy. Seznam pro každou silnou komponentu S obsahuje pouze jednu minimální hranu (i, j) takovou, že i \\not\\in S,\\; j \\in S (pozn. z implementačního hlediska jsou uzly i a j obvykle reprezentanty silných komponent). Tento seznam je řazen dle i.

Modifikace pro kořenové kostry

Kořenovou kostru lze získat jednoduchou úpravou vstupního grafu - stačí vymazat hrany, které vstupují do požadovaného kořenu.

Maximální kostra

Pro získání maximální orientované kostry daného grafu stačí v algoritmu změnit prioritu front a pozměnit část algoritmu, která kontrahuje uzly do pseudouzlů (otočit znaménka, nalézt hranu s minimální vahou a upravit příslušným způsobem vzorec).

Kód

 
 /**
  * Tarjanova implementace Edmondsova algoritmu se zapracovanymi Cameriniho
  * pripominkami. Hleda minimalni orientovanou kostru
  * Jedna se o implementaci pro ridke grafy, jejiz operace nejsou optimalni
  * ve smyslu clanku Roberta Tarjana "Finding optimum branchings", ale
  * k optimalite nemaji daleko.
  * @author Pavel Micka
  */
 public class EdmondsAlgorithm {
   private Queue<Integer> roots; //silne komponenty, ktere jsou koreny v aktualnim grafu (nevede do nich zadny uzel)
   private BinomialHeap[] queues; //vstupni hrany do danych uzlu (razene dle priority)
   private Edge[] enter; //vstupni hrany do silnych komponent
   private List<Edge>[] h; //hrany, ktere mohou byt v kostre
   private List<Integer> rset; //rooti vyslednych stromu Tarjanovy implementace
   private DisjointSet s; //silne komponenty (reprezentanti)
   private DisjointSet w; //slabe komponenty (reprezentanti)
   private int[] min; //urcuje finalni korenove uzly orientovanych koster
   private int nodeCount; //pocet uzlu zadaneho grafu
   private List<Edge> fRoots; //koreny lesa F
   private List<Edge>[] cycles; //nalezene cykly
   private Edge[] lambda; //listy lesa F
 
   public EdmondsAlgorithm(int nodeCount) {
     roots = new LinkedList<Integer>();
     queues = new BinomialHeap[nodeCount];
     enter = new Edge[nodeCount]; //vstupni hrany silnych komponent
     h = new ArrayList[nodeCount]; //mnozina hran (optimalni kostra)
     rset = new ArrayList<Integer>(); //finalni koreny
     w = new DisjointSet(nodeCount);
     s = new DisjointSet(nodeCount);
     min = new int[nodeCount];
 
     this.fRoots = new ArrayList<Edge>();
     cycles = new ArrayList[nodeCount];
     lambda = new Edge[nodeCount];
 
     for (int i = 0; i < nodeCount; i++) {
       roots.add(i);
       queues[i] = new BinomialHeap(1400000); //kapacita, ktera by mela stacit pro dane pripady
       h[i] = new ArrayList<Edge>();
       enter[i] = new Edge(0, 0, Integer.MIN_VALUE);
       min[i] = i;
     }
   }
 
   /**
    * Demonstrace Edmondsova algorimu
    *
    * Na vstupu (standard in) jsou data ve tvaru
    *
    * 6
    * 0 1 50
    * 0 2 60
    * 1 3 50
    * 2 3 1
    * 3 5 1000
    * 0 4 2
    * 3 0 1
    * 0 3 30
    * 0 3 300
    * 0 0 0
    *
    * Kde prvni radek je pocet uzlu, nasledujici radky reprezentuji hrany
    * ve tvaru (z do vaha) a posledni radek (0 0 0) znaci konec vstupu
    *
    * Algoritmus vypise koren a hrany minimalni kostry
    * @param args the command line arguments
    */
   public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
     BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(new File("edmondsData/soubor.txt")), 9192); 
 
     String line = reader.readLine();
     int nodeCount = Integer.valueOf(line);
 
     EdmondsAlgorithm o = new EdmondsAlgorithm(nodeCount);
     o.readEdges(reader);
     ResultWrapper r = o.edmondsAlgorithm();
 
     for(Integer i : r.getRoots()){
       System.out.println(i);
     }
     for(Edge e : r.getEdges()){
       System.out.println(e);
     }
   }
 
   /**
    * Precte hrany ve tvaru
    * E1 E1 WEIGHT
    * ze zadaneho readeru
    * @param reader
    * @param nodeCount pocet uzlu
    * @throws IOException
    */
   private void readEdges(BufferedReader reader) throws IOException {
     String line = null;
     while ((line = reader.readLine()) != null) {
       StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(line, " ");
       int from = Integer.valueOf(tokenizer.nextToken());
       int to = Integer.valueOf(tokenizer.nextToken());
       int weight = Integer.valueOf(tokenizer.nextToken());
 
       if (from == to) continue;
 
       Edge e = new Edge(from, to, weight);
       queues[to].insert(e);
     }
   }
   /**
    * Tarjanova implementace Edmonsova algoritmu
    * @return minimalni kostra orientovaneho grafu
    */
   private ResultWrapper edmondsAlgorithm() {
     while (roots.size() != 0) {
       int k = roots.poll();
       Edge edge = min(k);
       if (!(edge.getFrom() == 0 && edge.getTo() == 0)) {
         if (cycles[s.find(k)] == null || cycles[s.find(k)].size() == 1) {
           lambda[k] = edge;
         } else if (s.find(edge.getFrom()) != s.find(edge.getTo())) {
           for (Edge e : cycles[s.find(k)]) {
             fRoots.remove(e); //je v cyklu, nemuze byt rootem
             edge.getfChildren().add(e);
             e.setfParent(edge);
           }
         }
       }
       if (edge.getFrom() == 0 && edge.getTo() == 0) { //pokud je to dummy hrana
         rset.add(k); //pak uzel nema vstupni hranu (je root)
       } else if (s.find(edge.getFrom()) == k) { //nalezli jsme hranu v ramci silne komponenty
         roots.add(k); //uzel vratimem do fronty
       } else {
         h[edge.getFrom()].add(edge); //tato hrana je adeptem na hranu MST
         fRoots.add(edge); //tato hrana je korenem v lese F
         if (w.find(edge.getFrom()) != w.find(edge.getTo())) { //pocatecni a koncovy uzel jsou v ruznych slabych komponentach
           w.union(w.find(edge.getFrom()), w.find(edge.getTo()));
           enter[k] = edge; //edge je vstupni hranou do k
         } else { //pocatecni a koncovy uzel jsou ve stejne slabe komponente
           Edge cycleEdge = edge;
           int maxVal = Integer.MIN_VALUE;
           int vertex = Integer.MIN_VALUE;
 
           List<Edge> cycle = new ArrayList<Edge>();
           while (!(cycleEdge.getFrom() == 0 && cycleEdge.getTo() == 0)) { //hledame hranu v cyklu s maximalni vahou (ktera nejvice poskodi cyklus)
             cycle.add(cycleEdge);
             if (cycleEdge.getWeight() > maxVal) {
               maxVal = cycleEdge.getWeight();
               vertex = s.find(cycleEdge.getTo());
             }
             cycleEdge = enter[s.find(cycleEdge.getFrom())];
           }
           cycles[s.find(k)] = cycle;
           queues[k].decreaseAllKeys(edge.getWeight() - maxVal);
           min[k] = min[vertex];
 
           //collapse cycle
           cycleEdge = enter[s.find(edge.getFrom())];
           while (!(cycleEdge.getFrom() == 0 && cycleEdge.getTo() == 0)) {
             queues[s.find(cycleEdge.getTo())].decreaseAllKeys(cycleEdge.getWeight() - maxVal); //pridame prichozim hranam hodnotu, ktera znaci, o kolik se vypustenim dane cyklove hrany a pridanim dane necyklove zhorsi reseni
             queues[k].mergeHeaps(queues[s.find(cycleEdge.getTo())]);
             s.union(k, s.find(cycleEdge.getTo()));
             cycleEdge = enter[s.find(cycleEdge.getFrom())];
           }
           roots.add(k);
         }
       }
     }
     return leaf();
   }
 
   /**
    * Slouzi k identifikaci minimalni kostry dle Cameriniho pripominek
    * @return minimalni kostra grafu
    */
   private ResultWrapper leaf() {
     List<Edge> b = new ArrayList<Edge>();
     List<Integer> r = new ArrayList<Integer>();
     int fRootIndex = 0;
     OUTER:
     while (!rset.isEmpty() || fRootIndex < fRoots.size()) {
       int v = 0;
       if (!rset.isEmpty()) {
         v = min[rset.remove(0)];
         r.add(v);
       } else {
         Edge e = fRoots.get(fRootIndex);
         if (e.isDeleted()) {
           fRootIndex++;
           continue OUTER;
         }
         v = e.getTo();
         b.add(e);
         fRootIndex++;
       }
       Edge curr = lambda[v];
       while (curr != null && curr.isDeleted() == false) {
         curr.setDeleted(true);
         fRoots.addAll(curr.getfChildren());
         curr = curr.getfParent();
       }
     }
     return new ResultWrapper(r, b);
   }
 
   /**
    * Odstrani a vrati minimalni hranu vstupujici do daneho uzlu
    * @param k cislo uzlu
    * @return minimalni vstupni hrana, pokud hrana neexistuje - dummy hrana
    * z uzlu 0 do uzlu 0 s vahou Integer.MIN_VALUE
    */
   private Edge min(int k) {
     Edge e = queues[k].returnTop();
     if (e == null) e = new Edge(0, 0, Integer.MIN_VALUE);
     return e;
   }
 }
 
 /**
  * Binomialni halda
  * Radi prvky dle priority (mensi == vyssi priorita)
  * @author Pavel Micka
  */
 class BinomialHeap {
   private Node<Edge>[] nodes;
   private Node<Edge> min;
   private int offset = 0;
 
   public BinomialHeap(double capacity) {
     min = null;
     nodes = new Node[((int) (Math.log(capacity) / Math.log(2))) + 2];
   }
 
   public void decreaseAllKeys(int ammout) {
     this.offset -= ammout;
   }
 
   /**
    * Vlozi prvek do haldy, pokud je mensi nez aktualni minimalni, tak
    * jej ulozi jako nejmensi prvek
    * @param e
    */
   public void insert(Edge e) {
     Node<Edge> n = new Node<Edge>(e);
     if (nodes[0] != null) merge(n, nodes[0]);
     else nodes[0] = n;
 
     if (min == null) min = n;
     else if (min.value.compareTo(n.value) == 1) min = n;
   }
 
   /**
    * Smaze a vrati uzel s nejvyssi prioritou
    * @return
    */
   public Edge returnTop() {
     if (min == null) return null;
 
     Edge tmp = (Edge) min.value;
     tmp.setWeight(tmp.getWeight() + this.offset);
     nodes[min.order] = null; //strom vyjmeme
     for (Node n : min.children) { //a z potomku udelame nove stromu
       n.parent = null;
       if (nodes[n.order] != null) merge(n, nodes[n.order]);
       else nodes[n.order] = n;
     }
     min.children.clear();
     Edge minVal = null;
     Node minNode = null;
     for (int i = 0; i < nodes.length; i++) {
       if (nodes[i] != null) {
         if (minVal == null) {
           minVal = nodes[i].value;
           minNode = nodes[i];
         } else if (minVal.compareTo(nodes[i].value) == 1) {
           minVal = nodes[i].value;
           minNode = nodes[i];
         }
       }
     }
     min = minNode;
     return (Edge) tmp;
   }
 
   /**
    * Provede slouceni binomialnich stromu, je-li nutno provede slucovani
    * do vyssich radu
    * alespon jedna z hald musi byt bezpodminecne jiz soucasti haldy, obe haldy
    * musi byt stejneho radu
    * @param a halda 1
    * @param b halda 2
    * @return sloucena halda
    */
   private void merge(Node a, Node b) {
     if (a.order != b.order)
       throw new IllegalArgumentException("Haldy nejsou stejneho radu");
     int tmpOrder = a.order;
     nodes[tmpOrder] = null;
     Node newRoot = null;
     if (a.value.compareTo(b.value) < 0) {
       b.parent = a;
       a.children.add(b);
       a.order++;
       newRoot = a;
     } else {
       a.parent = b;
       b.children.add(a);
       b.order++;
       newRoot = b;
     }
     if (nodes[tmpOrder + 1] == null) nodes[tmpOrder + 1] = newRoot;
     else merge(newRoot, nodes[tmpOrder + 1]);
   }
 
   /**
    * Slouci haldy, pokud mergovana halda obsahuje mensi prvek, nez halda, na
    * ktere je volana operace, pak je tento prvek minimalni i v nove halde
    * (Toto lze napsat lepe)
    * @param heap
    */
   public void mergeHeaps(BinomialHeap heap) {
     for (int i = 0; i < heap.nodes.length; i++) {
       if (heap.nodes[i] != null) {
         decreaseWeights(this.offset - heap.offset, heap.nodes[i]);
         if (nodes[i] == null) nodes[i] = heap.nodes[i];
         else merge(nodes[i], heap.nodes[i]);
       }
     }
     if (this.min == null) this.min = heap.min;
     else if (this.min != null && heap.min != null && heap.min.value.getWeight() < min.value.getWeight())
       min = heap.min;
   }
 
   @Override
   public String toString() {
     StringBuilder builder = new StringBuilder();
     for (int i = 0; i < nodes.length; i++) {
       if (nodes[i] == null) builder.append(i + ": null\\n");
       else builder.append(i + ":\\n" + nodes[i].toString() + "\\n");
     }
     return builder.toString();
   }
 
   private void decreaseWeights(int ammount, Node<Edge> node) {
     node.value.setWeight(node.value.getWeight() - ammount);
     for (Node n : node.children) {
       decreaseWeights(ammount, n);
     }
   }
 
   /**
    * Reprezentuje uzel binomialni haldy
    * @param <ENTITY>
    */
   private class Node<ENTITY extends Comparable> {
 
     Node<ENTITY> parent;
     ENTITY value;
     List<Node> children;
     int order; //rad binomialni haldy
 
     public Node(ENTITY value) {
       this.value = value;
       children = new ArrayList<Node>();
       order = 0;
     }
 
     @Override
     public String toString() {
       String s = "Node value: " + value + ", order: " + order + "\\n";
       for (Node n : children) {
         s += n.toString();
       }
       return s;
     }
   }
 }
 
 /**
  * Hrana orientovaneho grafu
  * @author malejpavouk
  */
 class Edge implements Comparable<Edge> {
   private Edge fParent; //rodic ve stromu F
   private List<Edge> fChildren; //deti ve stromu F
   private int from; //uzel z
   private int to; //uzel do
   private int weight; //vaha
   private int originalWeight; //puvodni vaha hrany
   private boolean deleted; //priznak smazani hrany
 
   public Edge(int from, int to, int weight) {
     this.from = from;
     this.to = to;
     this.weight = weight;
     this.originalWeight = weight;
     this.deleted = false;
 
     this.fChildren = new ArrayList<Edge>();
   }
 
   public int compareTo(Edge o) {
     if (this.getWeight() < o.getWeight()) return -1;
     else if (this.getWeight() > o.getWeight()) return 1;
     return 0;
   }
 
   @Override
   public String toString() {
     return getFrom() + " " + getTo() + " " + getWeight();
   }
 
   /**
    * @return the fParent
    */
   public Edge getfParent() {
     return fParent;
   }
 
   /**
    * @param fParent the fParent to set
    */
   public void setfParent(Edge fParent) {
     this.fParent = fParent;
   }
 
   /**
    * @return the fChildren
    */
   public List<Edge> getfChildren() {
     return fChildren;
   }
 
   /**
    * @param fChildren the fChildren to set
    */
   public void setfChildren(List<Edge> fChildren) {
     this.fChildren = fChildren;
   }
 
   /**
    * @return the from
    */
   public int getFrom() {
     return from;
   }
 
   /**
    * @param from the from to set
    */
   public void setFrom(int from) {
     this.from = from;
   }
 
   /**
    * @return the to
    */
   public int getTo() {
     return to;
   }
 
   /**
    * @param to the to to set
    */
   public void setTo(int to) {
     this.to = to;
   }
 
   /**
    * @return the weight
    */
   public int getWeight() {
     return weight;
   }
 
   /**
    * @param weight the weight to set
    */
   public void setWeight(int weight) {
     this.weight = weight;
   }
 
   /**
    * @return the originalWeight
    */
   public int getOriginalWeight() {
     return originalWeight;
   }
 
   /**
    * @param originalWeight the originalWeight to set
    */
   public void setOriginalWeight(int originalWeight) {
     this.originalWeight = originalWeight;
   }
 
   /**
    * @return the deleted
    */
   public boolean isDeleted() {
     return deleted;
   }
 
   /**
    * @param deleted the deleted to set
    */
   public void setDeleted(boolean deleted) {
     this.deleted = deleted;
   }
 }
 
 /**
  * Implementace Union-Find problemu pro Edmondsuv algoritmus
  * @author malejpavouk
  */
 class DisjointSet {
   private Node[] nodes;
 
   public DisjointSet(int nodeCount) {
     nodes = new Node[nodeCount];
     for (int i = 0; i < nodeCount; i++) {
       nodes[i] = new Node();
       nodes[i].id = i;
     }
   }
 
   /**
    * Provede sjednoceni komponent, ve kterych jsou uzly "a" a "b"
    * Union provadi vzdy do A
    * @param a cislo uzlu a
    * @param b cislo uzlu b
    * @return cislo reprezentanta sjednocene komponenty
    */
   public int union(int a, int b) {
     Node repA = nodes[find(a)];
     Node repB = nodes[find(b)];
 
     repB.parent = repA;
     return repA.id;
   }
 
   /**
    * Vrati reprezentanta zadaneho uzlu
    * @param a cislo uzlu, jehoz reprezentanta hledame
    * @return cislo reprezentanta uzlu
    */
   public int find(int a) {
     Node n = nodes[a];
     int jumps = 0;
     while (n.parent != null) {
       n = n.parent;
       jumps++;
     }
     if(jumps > 1) repair(a, n.id);
     return n.id;
   }
   /**
    * Provede kontrakci cesty do korene
    * @param a list, ze ktereho se zacina kontrahovat
    * @param rootId id rootu
    */
   private void repair(int a, int rootId) {
     Node curr = nodes[a];
     while(curr.id != rootId){
       Node tmp = curr.parent;
       curr.parent = nodes[rootId];
       curr = tmp;
     }
   }
   @Override
   public String toString() {
     StringBuilder builder = new StringBuilder();
     for (int i = 0; i < nodes.length; i++) {
       builder.append(find(i) + " ");
     }
     return builder.toString();
   }
 
   /**
    * Uzel n-arniho stromu
    */
   private static class Node {
     /**
      * Rodic
      */
     Node parent;
     /**
      * Identifikator uzlu
      */
     int id;
   }
 }
 
 /**
  * Prepravka na vysledek Edmondsova algoritmu
  * @author malejpavouk
  */
 class ResultWrapper {
   private List<Integer> roots; //hrany minimalniho lesa
   private List<Edge> edges; //hrany minimalniho lesa
 
   public ResultWrapper(List<Integer> roots, List<Edge> edges) {
     this.roots = roots;
     this.edges = edges;
   }
   /**
    * @return the roots
    */
   public List<Integer> getRoots() {
     return roots;
   }
 
   /**
    * @return the edges
    */
   public List<Edge> getEdges() {
     return edges;
   }
 }
 
 

Literatura

 • TARJAN, Robert. Finding Optimum Branchings. In Networks : Vol. 7. [s.l.] : [s.n.], 1977. s. 25-35.
 • CAMERINI, P. M., FRATTA, L., MAFFIOLI, F. A Note on Finding Optimum Branchings. In Networks : Vol. 9. [s.l.] : [s.n.], 1979. s. 309-312.
 • TOFIGH, Ali. Optimum Branchings and Spanning Aborescences. [s.l.] : [s.n.], 2009. 11 s.

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net